Print deze pagina

Disclaimer

Adviesbureau HB gericht informeert, adviseert, en begeleidt ouders van hoogbegaafde kinderen. Hierbij ligt de nadruk op de communicatie met school.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden.

Copyright

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website berust bij HB gericht tenzij anders vermeld in de informatie die verstrekt wordt.
De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker van deze informatie stemt ermee in dat hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyrightvermelding steeds deel zal (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

Inhoud, schade

HB gericht is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacy

HB gericht gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Ik houd mij hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Ik verzamel alleen persoonsgebonden gegevens wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een oudergespreksavond of als u informatie vraagt over overige diensten.
Alle door u verstrekte informatie wordt door mij vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij de wet dit vereist.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle pagina's die onder www.hbgericht.nl zijn ondergebracht.

E-mailadressen

HB gericht garandeert dat in het contactformulier ingevulde e-mailadressen uitsluitend zullen worden gebruikt voor het onderhouden van het contact. Wanneer het contact is afgerond blijft e-mailadres deel uitmaken van de database van HB gericht. E-mailadressen worden niet overhandigd aan derden en zullen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Statistische gegevens

Door een verandering in de Telecomwetgeving (cookiebepaling) moeten de bezoekers van websites vanaf 1 juli 2012 toestemming geven voor het gebruik van cookies die geplaatst worden op hun computer/tablet/smartphone. De website van HB gericht gebruikt Google Analytics software om bij te houden hoeveel bezoekers op de website komen en welke pagina's vaak gelezen worden. Deze algemene, statistische gegevens zijn niet herleidbaar tot uw persoonsgegevens. Statistische informatie wordt niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt en heeft slechts tot doel het meten van de effectiviteit en het verbeteren van de website www.hbgericht.nl.

Externe links

Hyperlinks naar websites van derden zijn bedoeld ten behoeve van een breed informatief aanbod voor bezoekers van www.hbgericht.nl.
HB gericht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de via deze links aangeboden informatie, producten of diensten. Vermelding van websites van derden op deze pagina impliceert op geen enkele wijze de aanbeveling of goedkeuring van HB gericht van de doelstellingen en werkwijzen van deze organisaties noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze websites exploiteren.

Disclaimer

De website www.hbgericht.nl is met zorg samengesteld en wordt naar vermogen onderhouden. Toch is het mogelijk dat bepaalde informatie op de website na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wilt u, wanneer u dit opmerkt, dit melden via info@hbgericht.nl.


HB gericht behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in deze voorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Vorige pagina: Publicaties